Методична робота є важливою складовою навчально-виховного процесу й спрямована на вирішення завдань з підвищення якості підготовки фахівців на основі комплексного підходу до вдосконалення змісту, організації й методів навчання.

Самоосвіта педагога  – це самостійно надбанні знання, з урахуванням особистих інтересів і об’єктивних потреб професійної (професійно-технічної) освіти, із різних джерел – додатково до тих, що отримані в базових навчальних закладах. Результат самоосвіти педагога має віддзеркалюється на розвитку учня, а не тільки самовдосконалення в особистому та професійному плані.

Методичні семінари, конференції  спрямовані на підвищення кваліфікації педагогічних працівників, дають можливість орієнтуватися у сучасних наукових проблемах, ознайомлюватися з досвідом інших працівників. Тематика проведення семінарів добирається колективом ДНЗ  «Глухівське вище провесійне училище» через проведення у сепрні місяці опитування серед викладачів та майстрів виробничого навчання, з врахування методичної проблеми над якою працює заклад освіти.

Педагогічна рада визначає основні напрямки і завдання,  форми роботи педагогічного колективу та приймає рішення з основних принципових питань діяльності професійного (професійно-технічного) навчального закладу. Робота педагогічної ради проводиться відповідно до плану, який затверджений на першому засіданні педагогічної ради.

Наставництво – необхідна складова програми професійної адаптації молодих фахівців у ДНЗ «Глухівське вище професійне училдище» для прискорення залучення їх до фахової діяльності з урахуванням індивідуальних здібностей. Наставників ми запріпляємо  досвідчених викладачів, що володіє високими професійними і моральними якостями, знаннями в галузі методики викладання дисципліни (предмета) й виховання молоді.

Консультування полягає у наданні допомоги в самостійному вивченні будь-якого складного питання. За змістом консультації можуть бути як теоретичними, так і практичними.

Атестаційний період – це надзвичайно важливий етап діяльності навчального закладу. Атестація відіграє основну роль у становленні, згуртуванні та вихованні творчого колективу. Під час атестації вивчаються професійні якості педагога, його сильні та слабкі сторони, рівень загальної культури, створюються оптимальні умови для вивчення і впровадження передового педагогічного досвіду кращих педагогів ДНЗ «Глухівське вище професійне училище».
Атестація педагогічних працівників закладів освіти будується на принципах гласності і суворого дотримання Закону України «Про освіту» (ст. 23), Типового положення про атестацію педагогічних працівників, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України № 930 від 06 жовтня 2010 року, зареєстрованому в Міністерстві юстиції 14 грудня 2010 року та наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України «Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників» № 1473 від 20 грудня 2011 року.

Під час інструктивно-методичної наради колективно обговорюються ряд важливих питань щодо організації освітнього  процесу, участь в заходах обласного та Всеукраїнського рівнів, постановка поточних навчально-виховних завдань, поточне інструктування педагогів.

 Школа педагогічної майстерності в ДНЗ «Глухівське вище професійне училище» створена як одна з ефективних форм підвищення кваліфікації педагогічних працівників. На заняттях  розглядаються актуальні питання педагогіки та методики викладання:

  1. активні та інтерактивні методики в педагогічній роботі;
  2. інноваційні технології освіти;
  3. сучасні засоби навчання (в т.ч. ПК та мультимедійні засоби); 
  4. психолого-педагогічні аспекти викладання та виховання;
  5. питання педагогічної етики та культури міжособистісного спілкування, тощо.

 Циклова комісія  – навчально-методичний підрозділ, що проводить виховну, навчальну та методичну роботу з споріднених навчальних дисциплін.

          Зміст роботи циклових комісій визначається з урахуванням загальної методичної проблеми та конкретних завдань, що стоять перед навчальним закладом

Основними завданнями викладачів  циклових комісій є  розгляд питань професіональної підготовки учнів,   інформаційного забезпечення навчального процесу; впровадження інноваційних методів навчання; проведення внутрішнього навчального контролю (готовності викладачів до теоретичних та практичних занять, контроль за взаємовідвідуванням викладачів циклу, за використанням в навчальному процесі сучасної медичної літератури тощо)

Много шаблонов Joomla на JooMix.org